Privacyverklaring

QROWN Support gevestigd aan: Heereweg 345, 2161 CA Lisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Heereweg 345,
2161 CA Lisse
support@qrownsupport.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Qrown Support verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

– Bedrijfsnaam (voor zover aan te merken als een persoonsgegeven)
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
– Internetbrowser en apparaat type
– Regio
– Bankrekeningnummer (alleen voor partners in business)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, behoudens met toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@qrownsupport.coml, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Qrown Support verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van nieuwsbrieven
– Om u te informeren of uit te nodigen voor één onze events
– Contact opnemen
– Bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Qrown Support heeft een wettelijke grondslag nodig om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken met uw toestemming, dan wel voor de uitvoering van een overeenkomst, om aan een wettelijke verplichting te voldoen en/of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, maar dat laatste alleen als uw belangen bij bescherming van uw persoonsgegevens niet zwaarder wegen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Qrown neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Qrown Support) tussen zit.

Qrown Support gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
- WordPress – Website beheer en onderhoud
- Google Analytics – geanonimiseerd volgen van website bezoek
- Contact 7 – versturen van e-mails

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Qrown Support bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens die wij op grond van een wettelijke verplichting verwerken zullen wij moeten bewaren voor de termijn waartoe de wet verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Qrown Support geeft of verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Qrown blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Qrown Support gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Qrown Support gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. Dit gebeurd volledig geanonimiseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Uw rechten
U heeft het recht om ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van een verwerking. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Qrown Support en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking of gegevensoverdraging of intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@qrownsupport.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Qrown Support wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Qrown Support neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via support@qrownsupport.com

Wijzigen van het privacystatement
Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Qrown Support zal regelmatig de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Wij raden u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Qrown Support uw informatie beschermt.

20231129 Informatiebeveiligingsbeleid
Informatiebeveiligingsbeleid